Профил на купувача

2023 г.

„Отпечатване на вестник „Аз-буки“, издаван от НИОН „Аз-буки“

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на НИОН „Аз-буки“, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:
https://app.eop.bg/today/333798
Дата на публикуване: 02.10.2023 г.
Срок за получаване на оферти: 12.10.2023 г., 23:59 ч.

„Отпечатване на вестник „Аз-буки“, издаван от НИОН „Аз-буки“

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на НИОН „Аз-буки“, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:
https://app.eop.bg/today/331383
Дата на публикуване: 19.09.2023 г.
Срок за получаване на оферти: 29.09.2023 г., 23:59 ч.

„Отпечатване на вестник „Аз-буки“, издаван от НИОН „Аз-буки“

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на НИОН „Аз-буки“, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:
https://app.eop.bg/today/330825
Дата на публикуване: 15.09.2023 г.
Срок за получаване на оферти: 25.09.2023 г., 23:59 ч.

„Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки“

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на НИОН „Аз-буки“, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:
https://app.eop.bg/today/325249
Дата на публикуване: 17.08.2023 г.
Срок за получаване на оферти: 31.08.2023 г., 23:59ч.

2022 г.

“Отпечатване на 27 (двадесет и седем) на брой учебни помагала, изработвани от НИОН „Аз-буки”

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на НИОН „Аз-буки“, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:

https://app.eop.bg/today/227256

Дата на публикуване: 22.07.2022 г.
Срок за получаване на оферти: 02.08.2022 г., 23:59 ч.

„Отпечатване на вестник „Аз-буки“

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на НИОН „Аз-буки“, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:

https://app.eop.bg/today/223323

Дата на публикуване: 07.07.2022 г.
Срок за получаване на оферти: 28.07.2022 г., 23:59 ч.

Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” по обособени позиции

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на НИОН „Аз-буки“, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:

https://app.eop.bg/today/218670

Дата на публикуване: 15.06.2022 г.
Срок за получаване на оферти: 27.06.2022 г., 23:59 ч.

2020 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява и предмет: „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” по обособени позиции“:

– в частта за Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“, се удължава до 17:00 часа на 15.05.2020 г.

Промяна на датата на отваряне на офертите по двете обособени позиции на обществената поръчка:
Офертите и по двете обособени позиции ще се отворят на 18 май 2020 г. в 11.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 5.

***

На основание чл. 187, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП, НИОН „Аз-буки“ обявява събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет: Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” по обособени позиции“.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;

Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 (девет) на брой научни списания.

Срок за подаване на офертите: до 17:00 часа на 11.05.2020 г. – съгласно подадена
в АОП информация.

Дата и час на отваряне на офертите: 11:00 часа на 12.05.2020 г.

Протокол № РД 07-09/15.06.2020 г.

Заповед № РД 07-04

Обява

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект договор

Мостра научно списание – тяло

Мостра научно списание – корица


2019 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” през 2019 г. по
обособени позиции“, възлагана чрез събиране на оферти с обява се удължава до 17:00 часа на 30.04.2019 г.

Офертите ще се отварят на 07 май 2019 г. в 11.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 5.

***

На основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП, НИОН „Аз-буки“ обявява открита процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет: Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания,
издавани от НИОН „Аз-буки” през 2019 г. по обособени позиции“. Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;

Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 (девет) на брой научни списания

Срок за подаване на офертите: до 17:00 часа на 19.04.2019 г. – съгласно подадена в АОП информация.

Дата и час на отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.04.2019 г.

Протокол № РД 07-06 / 03.06.2019

Заповед № РД 07-03 / 09.04.2019 г.

Обява

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект договор

Мостра на научно списание – тяло

Мостра на научно списание – корица

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


2018 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти за избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:
Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции“, разделен в 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;

Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания
се удължава до 17:00 часа на 08.02.2018 г. – съгласна подадена в АОП информация.

Дата и час на отваряне на офертите 13.02.2018, 17:30 часа.

Избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:

Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания,
издавани от НИОН „Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции“.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;
Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания

Протокол РД 07-06/06.03.2018

Заповед № РД 07-02 / 26.01.2018 г.

Обява

Информация за правилата

Образци

Проект договор

Техническа спецификация

Мостра на научно списание – тяло

Мостра на научно списание – корица

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Изтегли:

Публична покана


2014 г.

ПОКАНА

Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

– Отпечатване на вестник „Аз Буки“ през 2015 г.
– Отпечатване на девет научни списания през 2015 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.

Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз Буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.

Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 12.12.2014 г. на адрес:

НИОН „Аз Буки“
125, Tzarigradsko Shose Blvd.
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: e.stanchev@azbuki.bg

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Евгений Станчев, тел. 0885 817175

Изтегли:
Заповед РД07-35
Писмо покана
Рамково задание вестник
Рамково задание списание
Примерен договор
Протокол
Заповед РД07-37


2015 г.

ПОКАНА

Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

– Отпечатване на вестник „Аз Буки“ през 2016 г.
– Отпечатване на девет научни списания през 2016 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.

Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз Буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.

Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 17.12.2015 г. (четвъртък) на адрес:

НИОН „Аз Буки“
125, Tzarigradsko Shose Blvd.
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес:
i.shopov@azbuki.bg

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Иван Шопов, тел. 0889 817370

Изтегли:
Заповед РД 07-26
Писмо покана
Рамково задание вестник
Рамково задание списание
Примерен договор
Протокол
Заповед РД 07-28


2016 г.

ПОКАНА

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

– Отпечатване на вестник „Аз-буки“ през 2017 г.
– Отпечатване на девет научни списания през 2017 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.
Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз-буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.
Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 20.12.2016 г. (вторник) на адрес:

НИОН „Аз-буки“
125, Tzarigradsko Shose Blvd.
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: i.shopov@azbuki.bg

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Иван Шопов, тел. 0889 817370

Изтегли:
Заповед РД07-19
Писмо – покана
Рамково задание вестник
Рамково задание списание
Примерен договор
Протокол
Заповед РД 07-22


Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.